آموزش سئو تطبیق کلمات کلیدی Keyword Consistency

چطور تطابق کلمات کلیدی را نگه داری کنیم؟

کلمات کلیدی تطبیق شده یعنی داشتن کلمه کلیدی یا مجموعه‌ای از کلمات کلیدی که شما می‌خواهید سایتتان در طول جستجوها ( این کلمات ) رتبه بیشتری از سایر عناصر (کلمات استفاده شده ) درون یک صفحه وب داشته باشد. تطبیق کلمات کلیدی نباید با چگالی کلمات کلیدی (keyword density) اشتباه گرفته شود.چگالی کلمات کلیدی به معنی تعداد تکرار یک کلمه کلیدی در محتوای وب سایت است و این کار اخیرا به عنوان یک فاکتور در رشد و بهبود رتبه سایت در نتایج جستجو استفاده می شود.از سوی دیگر، تطبیق کلمات کلیدی، یک توجه منطقی برای رتبه بالا درنتایج جستو هست.با توجه به اینکه با انتخاب کلمات کلیدی برای یک صفحه خاص از سایت که دسته یا موضوع صفحه نشان میدهد و این همان چیزی است که موتور های جستجوگر به دنبال آن هستند.
با استفاده از تطبیق کلمات کلیدی به عمل خزیدن و ایندکس کردن موتورهای جستجوگر و به رتبه سایت در نتایج جستجوی موضوع یا کلمه کلیدی خاصی کمک خواهید کرد.اگر چه موتورهای جستجوگر اکنون بتوانند برخی از محتوای یک صفحه را بدون تطبیق کلمات کلیدی بفهمند (با توجه به الگوریتم های پیچیده توسعه یافته ایندکس، در سال های اخیر)، نگه داشتن تطبیق کلمات کلیدی سایتتان به موتورهای جستجوگر در فهم دقیق هر صفحه کمک خواهد کرد.
شما نخست باید تصمیم بگیرید که چه کلمات کلیدی میخواهید در صفحات وب سایتتان استفاده کنید.با استفاده از ابزار رایگان جستجوی کلمات کلیدی (در آینده این ابزارها را معرفی خواهیم کرد)، کلمات کلیدی خود را لیست کنید.پس از آن، به صور مداوم از کلمات کلیدی انتخاب شده در مکان های که در زیر معرفی می کنیم استفاده کنید:

How to Maintain Keyword Consistency

Keyword consistency means having the keywords or sets of keywords that you want to rank for in searches spread over all the elements of a particular web page. This should not be confused with keyword density. Keyword density means the number of times a keyword is featured in the website content and this practice is no longer a deciding factor in improving the search ranking of your website. Keyword consistency, on the other hand, is a logical consideration for ranking high in search results, given that the keywords chosen for a particular web page indicate the category or topic of the page, and this is what search engines are looking for.
Using your keywords consistently will help search engine crawlers index and return the site in search results for that particular topic or keyword. Although search engines may still understand some web page content without keyword consistency (due to the sophisticated indexing algorithms developed in recent years), keeping your keywords consistent will assist the search engines in understanding exactly what each page covers.
You must first decide what keywords will feature on your web page. Use these free keyword research tools to list out your keywords. Then, use them consistently by placing them in all of the following areas:

متا تگ عنوان :

متاتگ عنوان باید منحصر بفرد باشد برای هر یک از صفحات وب سایت.متاتگ عنوان سایت اولین محتوایی است که شما وقتی صفحه‌ای را در زبانه‌ای جدید (New Tab) باز می کنید می بینید.همچنین متاتگ عنوان اولین خط نتایج جستجوی، موتورهای جستجوگران است.گنجاندن کلمات کلیدی موردنظر در متاتگ عنوان صفحه سایتتان کاری بسیار خوبی است هم برای خزش موتورهای جستجوگر و هم بازدیدکنندگان وب سایتتان.متاتگ عنوان به کاربران در فهم و تشخیص ارتباط محتوای وب سایت شما با کلمه کلیدی جستجو شده کمک می کند.
نمونه‌هایی از متاتگ عنوان که در نتایج جستجو و در یک زبانه از مرورگر به نمایش در آمده است در زیر وجود دارد.توجه کنید که متاتگ عنوان شامل کلمه کلیدی مورد نظرشان است.این صفحه بهینه شده برای کلمه کلیدی “sterling silver rings” :
نمایش کلمه کلیدی در متاتگ عنوان در نتایج جستو
نمایش کلمه کلیدی در متاتگ عنوان در تب مرورگر
هیچ محدودیتی برای تعداد کلمات کلیدی در متاتگ عنوان وجود ندارد،تا زمانی که کاربران آنرا مشاهده می کنند.اما یک متاتگ ایده آل باید ۶۰ تا ۷۰ کاراکتر باشد.مطمئن باشید کلمه کلیدی اصلی شما در ابتدا محتوای سایتتان قرار دارد به طوری که در نتایج جستجوی به وضوح قابل مشاهده باشد.این باعث افزایش کلیک براساس ارزش (CTR) سایت خود را افزایش دهید.

Meta Title:

The Meta Title tag content must be unique for every web page. This is the content of the website that appears when you open your web page in a new tab. It is also the title that appears in search results. Including your target keyword in this portion of your website works well for both search engine crawlers and your website visitors. It helps them understand your website’s relevance to the keyword they searched.

Below are examples of a Meta title appearing both in search results and a new browser tab. Notice that it includes their target keyword. This web page has been optimized for the keyword sterling silver rings:

Search Result Showing Keyword in the Title

Keyword in Meta Title Visible on a Browser Tab

There is no limit to the number of keywords you can include in the Meta title, as long as it makes sense to readers. An ideal Meta title must contain 60 to 70 characters. Make sure your main keyword is placed toward the start of the content so that it is clearly visible in search results. This increases the click through rate of your web page’s search snippet.

متا تگ توضحیات :

متا تگ توضیحات مثل متا تگ عنوان بسیار مهم است.میشه گفت متا تگ توضیحات نسخه گسترش یافته متا تگ عنوان است.شما بهتر است که کلمات کلیدی خود را درون متا تگ توضیحات بنویسید.نگاهی بندازیم به نحوه استفاده کلمه کلیدی “sterling silver ring” در متا تگ توضیحات :

کلمه کلیدی گنجانده شده در متا تگ توضیحات در نتایج جستجو

برخلاف متا تگ عنوان،محتوای متا تگ توضیحات در صفحه وب سایت دیده نمی شود.تنها در نتایج جستجو قابل دیدن است.متا تگ توضیحات تنها برای ربات موتورهای جستجوگر (خزنده‌های موتورهای جستجوگر) قابل دسترسی هستند.کلمات کلیدی بارز خود را هم در متا تگ عنوان و هم در متا تگ توضیحات بنویسید تا موتورهای جستجوگر سایت شما را برای کلمه کلیدی خاص در نتایج جستجو در نظر بگیرند.متا تگ توضیحات ایده‌آل ۱۵۰ الی ۱۶۰ کاراکتر است،اما هیچ محدودیتی برای محتوای متا تگ توضیحات وجود ندارد.مطمئن شوید که کلمات کلیدی را در اوایل متا تگ توضیحات می نویسید تا برای کاربران در نتایج جستجو قابل مشاهده باشند.

Meta Description:

The Meta description tag is as important as the Meta title tag. It is the expanded version of the title tag. You must include your main keyword in your description. Take a look at how the same web site shown above has included the keyword sterling silver ring in their Meta description:

Meta Description in Search Result Includes Keyword

Unlike the title tag, the Meta description content is not visible on the web page. It is only visible in the search snippet. The Meta description is available for search engine crawlers in the back end code. Featuring your main keyword in both the title and description directs search engines to consider your web page as relevant to that particular keyword.

Meta descriptions must ideally contain from 150 to 160 characters, but there is no length limitation. Make sure you insert the keyword at the start of the description so that it is visible to site visitors coming in through organic search results.

تگ هدر :

به طور کلی مطالب سایت ها دارای عنوان و زیر عنوان هایی هستند که به طور پیش فرض از سایر بخش های متمایزتر هستند.نگاهی به نمونه تصویری زیر از یک وب سایت نمایش داده شده است که دارای سرتیتر و سرفصل های فرعی است.

کلمه کلیدی در عنوان 1 و عنوان 2 محتوای سایت
معمولا عنوان‌ها شامل کلمات کلیدی هستند و آنها باید در تگ‌های هدر h1 و h2 و h3 و h4 و h5 و h6 باشند.
نمونه کامل از تگ‌های هدر:

<h1>کلمه کلیدی عنوان۱</h1>
<h2>کلمه کلیدی عنوان ۲</h2>
<h3>کلمه کلیدی عنوان ۳</h3>
<h4>کلمه کلیدی عنوان ۴</h4>
<h5>کلمه کلیدی عنوان ۵</h5>
<h6>کلمه کلیدی عنوان ۶</h6>

اگر عنوان بندی شما هنوز شامل هیچ کلمه کلیدی نیست،کلمه کلیدی موجود در ابرداده ( metadata ) صفحه خود را وارد کنید.کلمه کلیدی انتخابی باید به شدت مربوط به محتوای صفحه که قابل مشاهده برای کاربران است، باشد.
محتوای یکسان در عنوان h1 و متا تگ عنوان ( <title></title> ) استفاده نکنید.هر کدام باید منحصر بفرد و مرتبط بهم باشند.
در زیر تصویری از استفاده عنوان ۱ (h1) و عنوان ۲ (h2) برای تیتر و سرفصل استفاده شده است.
کلمات کلیدی در h1 و h2

Header Tag:

Generally web page content has headings and sub-headings that segregate portions of content systematically. Look at the sample screenshot below of a website displaying headings and sub-headings.

Keyword in Heading and Sub-Heading in Website Content
Usually headings will contain target keywords and they must be in the header tags that range from h1 to h6. If your heading does not yet contain a keyword, make it a point to enter the main keyword included in your page’s metadata. This keyword must be highly relevant to the content of the page as it is visible to the page visitors.
Do not use identical content in your h1 tag and Meta title. Each must be unique and relevant.
Below is a screenshot of the back end of this page that applies h1 and h2 tags to the heading and sub-heading content.

Keywords in h1 and h2 Tags

محتوای سایت :

طولانی ترین محتوا در یک صفحه از سایت در بدنه آن سایت قرار دارد،از این رو شما می توانید به میزان زیادی از کلمات کلیدی اصلی و سایر کلمات کلیدی در جمله‌ها استفاده کنید.با این حال،بین چاشنی کلمه کلیدی و مطابقت کلمه کلیدی در محتوای بدنه سایت تفاوت بیسار باریکی وجود دارد.هیچ میزان (درصد خاصی) ایده‌آلی از تکرار کلمه کلیدی در محتوای بدنه سایت وجود ندارد. راهکار (ترفند) ما برای شما استفاده از کلمات کلیدی مربوط به متن با یک قالب خاص که براحتی قابل خواندن است.به نمونه‌های زیر نگاه کنید:
متن نمونه شماره یک:

We have a variety of sterling silver ring collections from the best retailers in the industry, featured collectively on our website. These rings have passed various quality tests and are of a supreme quality metal. Our rates are the cheapest on the market, so if you find cheaper sterling silver rings that match the exact specifications of the rings found on our website, we will gladly return your money.

متن نمونه شماره دو:

We have a variety of sterling silver ring collections from the best retailers in the industry, featured collectively on our website that sells sterling silver rings. These sterling silver rings have passed various quality tests and are of supreme quality sterling silver metal. Our rates are the cheapest on the market, so if you find cheaper sterling silver rings that match the exact specifications of the sterling silver rings found on our website, we will gladly return your money.

در متن نمونه شماره یک کلمات کلیدی به تعداد نیاز استفاده شده است در حالی که در متن نمونه شماره دو کلمات کلیدی عمدا به متن چاشنی شدن که این کار باعث می شود که محتوا را صرفا برای مقاصد جستجوگرها تبدیل کند.شما بهتر است که قالب مثال شماره یک استفاده کنید و محتوای سایت خود را به صورت طبیعی بنویسید و هدفتان در نوشتن محتوا فقط کاربران و بازدید کنندگان باشد، در حالی که شامل کلمات کلیدی هم باشدو قابل مشاهده باشند.

Website Body:

Your website body contains the longest content in a web page and hence you can be generous in including your main keyword and other target keywords within it. However, there is a thin line between keyword stuffing and keyword consistency in the body of your website content. There is no specific percentage suggesting the ideal frequency of keywords in your content. The trick is to keep the keywords relevant to the rest of the text and in a format that is easy to read. For instance, look at the two examples below:

Example 1

We have a variety of sterling silver ring collections from the best retailers in the industry, featured collectively on our website. These rings have passed various quality tests and are of a supreme quality metal. Our rates are the cheapest on the market, so if you find cheaper sterling silver rings that match the exact specifications of the rings found on our website, we will gladly return your money.

Example 2

We have a variety of sterling silver ring collections from the best retailers in the industry, featured collectively on our website that sells sterling silver rings. These sterling silver rings have passed various quality tests and are of supreme quality sterling silver metal. Our rates are the cheapest on the market, so if you find cheaper sterling silver rings that match the exact specifications of the sterling silver rings found on our website, we will gladly return your money.

In example 1, keywords are placed where they are necessary, whereas in example 2, the keywords are deliberately stuffed into the content, which makes it look like the content was written solely for SEO purposes. You must follow the format in example 1 and keep your content as natural and relevant as possible to human readers, while also including your main keywords where they make sense.

alt تگ عکس :

ما در آینده بحث alt عکس را در یک پست دیگر به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهیم داد.فقط به یاد داشته باشید که برای حفظ تطبیق کلمات کلیدی خود،مداوم آنها را در alt تگ عکس استفاده کنید همانگونه در سراسر (سایر بخش‌ها) صفحه سایت استفاده می‌کنید.اضافه کردن کلمات کلیدی به عکس‌های سایتتان، شانس دیدن شدن در بخش جستجوی عکس موتورهای جستجوگر (گوگل) را بیشتر می کند، که یک راه برای ورود بازدیدکننده به سایتتان محسوب می شود.متن درون alt عکس‌های سایت دیده نمی شوند اما در پایان کد به خزنده موتور جستجوگر داده می شود و مورد استفاده قرار میگیرد.با این حال، گاهی اوقات که مرورگر موفق به بارگذاری عکس نمی‌شود، متن alt عکس بارگذاری نشده ظاهر می‌شود و کاربر موضوع عکس را پی می برد. از این رو،مهم است برای حفظ متن alt عکس در قالبی باشد که قابل خواندن باشد و به صورت ساده فقط از کلمات کلیدی استفاده نشده باشد.یک متن ایده‌آل برای alt عکس بهتر است که بین پنج یا شیش کلمه باشد.

Image Alt Tags:

We have discussed image alt tags in detail in one of our past blog posts. Just remember to keep your keywords consistent in the image alt tags, the same as you do throughout the web page. Adding keywords to your site’s images improves the chances of them appearing in Google image search, which is yet another channel to bring in web visitors to your site. The text included in the image alt tags is not visible on the website but is in the back end code for search engine crawlers. However, sometimes when browsers fail to load images at the front end of the website, these image alt tags that contain your main keyword will appear instead. Hence, it is important to keep this text in a readable format and not simply stuff keywords into it. It is ideal to insert one important keyword in image alt tags, as they must not contain more than five to six words.

متن لینک :

کلمات کلیدی در متن لینک شاید یکی از مهمترین عوامل برای بهبود رتبه‌بندی موتورهای جستجو در سال‌های گذشته بوده است، اما بسیاری از سایت‌ از قرار دادن کلمات کلیدی در متن لینک سوء‌استفاده کرده‌اند و اکنون با الگوریتم‌های جدید بخاطر این کار تنبیه شده‌اند.این تنبیه سایت‌های متخلف وقتی انجام شد که پارسال گوگل الگوریتم پنگوئن خود را برای تشخیص سایت‌های اسپم آپدیت کرد.صفحات زیادی با لینک‌هایی به سایر صفحات سایت که متن لینک آنها کلمات کلیدی بودند.با این حال شما نباید استفاده کلمات کلیدی در متن لینک را متوقف کنید.
از همه متن لینک‌های در یک صفحه سایت،تا ۵۰ درصد می توانید کلمات کلیدی مورد نظر خود را استفاده کنید.این کلمات کلیدی که شما در همه اجزای ( تگ‌های ) سایتتان استفاده کرده‌اید و مورد بحث قرار داده اید، باعث حفظ و انسجام کلمات کلیدی می شوند.خزنده موتورهای جستجوگر قابلیت درک و تشخیص لینک های داخلی و خروجی صفحات سایت شما (که متن لینک آنها با کلمات کلیدی مطالبقت داشته باشد ) را دارند و آنها را رای برای محبوبیت صفحه سایت شما در آن کلمه کلیدی حساب می کنند، و این محبوبیت را در نتایج جستجو نشان داده می شود.
سایر لینک‌ها می توانند متن لینک‌شان مارک داشته باشند برای مثال: Zales sterling rings یا کلمات عمومی مانند ادامه مطلب یا اینجا را کلیک کنید باشد.

Anchor Text:

Keywords in anchor text may have been one of the most important factors to improve your page’s search engine rankings in years past, but the practice has been misused a lot and websites have been penalized for the over use of exact match anchor texts. This occurred when Google released the Penguin update last year to target web spam. Many pages built links with other web pages that contained exact match anchor texts or keywords. However, this must not stop you from using some keywords in your anchor texts.
Out of all the anchor texts in a page, up to 50 percent can contain your target keywords. These keywords are the ones you have used in all the elements of the web page we have discussed, to maintain keyword consistency. Search engine crawlers understand links coming in and out of your web page (that contain the same consistent keywords) as popularity votes for your page concerning that keyword, and thus return your page in search results for it.
The rest of the anchor texts on your web page can contain branded keywords, for example, Zales sterling rings or generic words like read more and click here.

آدرس :

چند ماه پیش، آدرس ها در بالاترین ( مهمترین ) محل تطبیق کلمات کلیدی بودند.۹۹ درصد آدرس‌هایی که با کلمات کلیدی ارزش بندی شده بودند ( رنک گرفته بودند ) در صفحه اول نتایج جستجو مشاهده می شدند.با این حال ، چون این عمل مورد سئو استفاده خیلی‎‌ها قرار گرفته است ، گوگل به وبمستر ها در مورد این مسئله هشدار داده است.آدرس‌هایی شامل کلمات کلیدی که شما را به صفحه‌ای هدایت کند که مربوط به کلمه کلیدی درون آدرس نباشد ( صرفا جهت ربات های جستجوگر ساخته شده‌اند ) رتبه خوبی در جستجوها نخواهند گرفت.این به این معنی است که شما می توانید کلمات کلیدی اصلی خودتان را در آدرس‌هایتان داشته باشید در حالی که محتوای صفحه سایت ارتباط داشته باشد به کلمه کلیدی استفاده شده در آدرس و همچنین ارتباط داشته باشد با کلمات کلیدی استفاده شده در سراسر وب سایت.بنابراین، یاد بگیرید که چگونه آدرس خود را تمیز کنید و کلمات کلیدی خود را درون لینک‌های داخلی صقحات سایتتان قرار دهید.

در عکس زیر خلاصه ای از تمامی بخش‌هایی که شما باید کلمات کلیدی خود را در آنها استفاده کنید را نشان می‌دهد:
نمودار جایگاه مطابقت کلمات کلیدی

URL:

A few months ago URLs would have been at the top of this list concerning consistent keyword placement. URLs that were made up of keywords ranked on the first page of Google searches 99 percent of the time. However, because this practice has been abused a lot lately, Google warns webmasters against exact match domains. URLs with keywords that lead to pages not related to the keyword (done solely for SEO) will not rank well in searches. This means you can only have your main keyword in your URL if the web page content is relevant to the keyword and the keyword is consistent throughout the page. So, learn how to clean your URLs and include your keywords in inner page URLs.

Here is a diagram summarizing all of the places your keyword should be inserted:

A Diagrammatic Representation of Keyword Consistency

منبع :

Woorank Keyword Consistency
آموزش سئو تطبیق کلمات کلیدی Keyword Consistency
4.5 - 17

نوشته شده توسط تیم سئو قالبفا در تاریخ 24 آگوست 2014 دسته : سئو داخلی